Lista aktualności Lista aktualności

Lasy nadleśnictwa

Lasy nadleśnictwa charakteryzują się stosunkowo małym rozproszeniem, składają się z dwóch dużych kompleksów rozdzielonych rzeką Bóbr. Ukształtowanie terenu jest przeważnie równe lub faliste z fragmentami terenów pagórkowatych i lokalnie niewielkich wzgórz (najwyższe wzniesienie 165 m n.p.m.).

Na obszarze leśnym występuje znikoma ilość naturalnych zbiorników wodnych, sporadycznie spotyka się bagna, miejscami z otwartym lustrem wody. 
 
Podstawowymi typami gleb są gleby rdzawe, bielicowe i bielice tworzące ubogie siedliska borowe, gleby  glejowo bielicowe z borami mieszanymi i lasami mieszanymi, nielicznie występują gleby brunatne (głównie kwaśne) tworzące siedliska lasowe, gleby bagienne i pobagienne. 
 
Gatunkiem panującym jest sosna zwyczajna, której udział w nadleśnictwie sięga 93%,dominują siedliska borowe (stanowią ok.84% powierzchni lasów), przeciętny wiek drzewostanów wynosi 54 lata.