Lista aktualności Lista aktualności

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

 

Nadleśniczy

Kieruje całokształtem działalności Nadleśnictwa Krzystkowice i ponosi za nią odpowiedzialność, a także reprezentuje Nadleśnictwo na zewnątrz.

 

Zastępca nadleśniczego

Odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie. Kieruje Działem Gospodarki Leśnej. Odpowiada za prawidłową organizację i realizację planowania i wykonywania zadań w zakresie gospodarki leśnej wynikających z planu urządzania lasu, całokształt prac związanych z hodowlą lasu, ochroną lasu oraz powiększaniem zasobów leśnych oraz zapewnienie racjonalnego użytkowania lasu.

 

Inżynierowie Nadzoru

Podlegają bezpośrednio nadleśniczemu. W nadleśnictwie kontrolę funkcjonalną  prowadzi dwóch inżynierów nadzoru w zakresie ustalonym przez nadleśniczego. Kontrole prowadzą w przydzielonych terytorialnie obrębach, szkółce leśnej i ośrodku hodowli zwierzyny. Współpracują z zastępcą nadleśniczego w sprawach dotyczących planowania gospodarczego, koordynacji i realizacji prac gospodarczych w nadleśnictwie.    W zakresie ochrony mienia oraz ochrony lasów przed szkodnictwem na systematycznym obserwowaniu stanu lasu i innego mienia na terenie nadleśnictwa w celu jego ochrony przed szkodnictwem oraz podejmowanie i realizacja takich działań z zakresu prewencji i edukacji, które przyczynią się do ograniczenia skali szkodnictwa.

 

Główny Księgowy

Odpowiada za całokształt spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem nadleśnictwa  w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, oraz organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo-księgowych nadleśnictwa.

 

Sekretarz nadleśnictwa

Odpowiada za całokształt prac związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, funkcjonowaniem transportu oraz prowadzeniem spraw inwestycyjno-remontowych i sprawy proceduralne związane z zamówieniami publicznymi.

 

Stanowisko ds. pracowniczych – podlega bezpośrednio  nadleśniczemu. Prowadzi  całokształt spraw pracowniczych w rozumieniu Kodeksu pracy, PUZP dla pracowników PGL LP oraz innych unormowań prawnych obowiązujących w tym zakresie. W szczególności zobowiązane jest do prowadzenia: ewidencji osobowej, spraw socjalnych, spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi, płacami oraz szkoleniami pracowników. Wykonuje zadania kierownika kancelarii niejawnej -  realizuje zadania ustalone w Instrukcji Kancelaryjnej dla dokumentów niejawnych w PGL LP.

 

Posterunek Straży Leśnej – kierowany przez komendanta. Komendant Posterunku Straży Leśnej podlega nadleśniczemu. Do zadań Posterunku w szczególności należy: prowadzenie spraw związanych z analizą stanu zagrożenia szkodnictwem leśnym, zapobieganiem, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i sporządzaniem  sprawozdawczości w tym zakresie, nadzorowanie pracy podległego  strażnika leśnego, prowadzenie magazynu broni. Zadania wchodzące  w zakres obowiązków określają zarządzenia, instrukcje i zasady wewnętrzne PGL LP, plany pracy i bieżące polecenia bezpośredniego przełożonego lub wyższego szczebla.

 

Dział Gospodarki Leśnej - kierowany przez zastępcę nadleśniczego. Do zadań działu należy prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac  z zakresu nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody, podatkami lokalnymi, użytkowania jak również ochroną środowiska, działalnością edukacyjną oraz turystyką. Prowadzi i nadzoruje zagadnienia związane z SIP oraz portalami internetowymi. Zastępca nadleśniczego w szczególności nadzoruje i prowadzi sprawy związane ze sprzedażą drewna, obrotem materiałowym, a także dotyczące stanu posiadania, ewidencji lasów i gruntów oraz ich udostępniania. Prowadzi sprawy związane z zakresem obronności - planuje i wykonuje zadania obronne wynikające z kart realizacji zadań obronnych oraz przygotowań nadleśnictwa do objęcia militaryzacją. W zakresie ochrony mienia oraz ochrony lasów przed szkodnictwem na bieżącym obserwowaniu mienia nadleśnictwa, zabezpieczenie powierzonych składników majątkowych, dokumentów i pomieszczeń przed kradzieżą i zniszczeniem.

 

Leśnictwo – kierowane jest przez leśniczego. Leśniczy odpowiedzialny jest za całokształt spraw związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwie, ochroną przed szkodnictwem leśnym i jego zwalczaniem. Podporządkowany jest bezpośrednio zastępcy nadleśniczego. Leśniczy wykonuje swoje zadania przy pomocy podleśniczego, który mu bezpośrednio podlega. W czasie nieobecności leśniczego zastępuje  go podleśniczy.

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy - kierowany przez sekretarza nadleśnictwa. Do zadań działu w szczególności należy realizacja zadań wynikających z całokształtu zagadnień obejmujących pełną obsługę administracyjną nadleśnictwa: prowadzenie spraw związanych z sekretariatem nadleśnictwa, zaopatrzeniem, remontami, zakupami, ewidencją oraz budową środków trwałych infrastruktury nadleśnictwa, transportem i jego ewidencją, umowami dzierżaw i najmu mieszkań, budynków i budowli, podatkami lokalnymi, organizacją i realizacją zamówień publicznych, a także koordynacją spraw dotyczących instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej. Należy także zabezpieczenie budynku nadleśnictwa, pomieszczeń biurowych, magazynowych przed kradzieżą i zniszczeniem mienia. Ponadto, prowadzi zagadnienia związane z BIP. 

 

Dział Finansowo-Księgowy – kierowany przez głównego księgowego. Do zadań Działu w szczególności należy: wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem spraw dotyczących gospodarki finansowej nadleśnictwa, kontroli poprawności ewidencji księgowej prowadzonej w ramach kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych nadleśnictwa, windykacji wszystkich należności. Opracowuje regulamin kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów w nadleśnictwie oraz zestawienia planów finansowo-gospodarczych, prowadzi kasę nadleśnictwa, rachunkowość, zajmuje się kontrolą formalno-rachunkową, analizą i sprawozdawczością finansowo-księgową, podatkami lokalnymi oraz prowadzeniem spraw związanych z inwentaryzacją składników majątkowych nadleśnictwa. 

 

Stanowisko ds. gospodarki łowieckiej – podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań tego stanowiska należy prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizowaniem i kierowaniem całości prac z zakresu gospodarki łowieckiej, gospodarki łąkowo-rolnej; zbieranie materiałów do opracowywania planów, programów gospodarczych, przestrzegania ich terminów oraz dbanie o prawidłowe ich opracowanie z zakresu gospodarki łowieckiej i gospodarki łąkowo-rolnej. Prowadzenie całości spraw związanych z dopłatami zewnętrznymi do gruntów rolnych. Prowadzenie ewidencji zgłoszeń i szkód łowieckich w uprawach rolnych na terenie OHZ oraz prowadzenie nadzoru merytorycznego nad dokumentacją i wyliczeniami odszkodowań łowieckich w uprawach rolnych. Fakturowanie usług i produktów gospodarki łowieckiej oraz prowadzenie analiz wyniku w tym zakresie.

 

Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy - zostały powierzone pracownikowi w Dziale Gospodarki Leśnej, który uprawniony jest do prowadzenia tych spraw. Zagadnienia BHP podlegają bezpośrednio nadleśniczemu.

 

Szkółka Leśna w Tucholi - kierowana jest przez leśniczego ds. szkółkarskich. Podporządkowany jest bezpośrednio zastępcy nadleśniczego. Do zadań leśniczego ds. szkółkarskich należy całokształt  spraw związanych z prowadzeniem gospodarki szkółkarskiej , nasiennictwa i selekcji, za która ponosi pełną odpowiedzialność, ochroną przed szkodnictwem leśnym i jego zwalczaniem. Zadania techniczno-gospodarcze, ochronne i administracyjne wchodzące w zakres obowiązków określają zalecenia, instrukcje i zasady wewnętrzne PGL LP.

 

Leśniczy ds. łowieckich - kieruje przydzielonym obwodem łowieckim w ramach Ośrodka Hodowli Zwierzyny w nadleśnictwie i podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań leśniczego ds. łowieckich należy całokształt spraw związanych z prowadzeniem prawidłowej gospodarki łowieckiej, za którą ponosi pełną odpowiedzialność, a w szczególności: sporządzanie planów hodowlanych, zagospodarowanie poletek łowieckich, dokarmianie zwierzyny, dbanie o stan urządzeń łowieckich, zapobieganie kłusownictwu, realizowanie zatwierdzonych planów odstrzału, przygotowywanie i prowadzenie polowań zgodnie z zasadami Regulaminu polowań, zapobieganie występowania szkód łowieckich w uprawach rolnych oraz w pełni harmonijna współpraca z rolnikami w tym zakresie. Systematyczne obserwowanie stanu powierzonego mienia na terenie administrowanym w celu jego ochrony przed szkodnictwem.