Asset Publisher Asset Publisher

Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż polowań komercyjnych w sezonie łowieckim 2020/2021

INFORMACJA z dnia 27.02.2020 r.

          W związku ze zmianą sytuacji epizootycznej i obowiązującego prawa w tym zakresie (Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 25.02.2020r., Poz.635 zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa lubuskiego) modyfikacji ulega zapis dotyczący wykonywania polowań. W chwili obecnej na wszystkie polowania (indywidualne, zbiorowe oraz na terenie leśnym i polnym) zgodę wydają Powiatowi Lekarze Weterynarii.

 

INFORMACJA

W dniu 05.02.2020 do Nadleśnictwa Krzystkowice wpłynęło zapytanie jednego z biur polowań, o następującej treści:

 

       ,,W związku z ogłoszoną sprzedażą polowań mam pytanie, Nadleśnictwo Krzystkowice znajduje się w "czerwonej strefie" ze względu na występowanie wirusa ASF. Dzisiaj nie możemy przewidzieć rozwoju sytuacji.

Wiedząc, że 90% dzików i około 50% jeleni pozyskiwana jest na polowaniach zbiorowych co się stanie w sytuacji, gdy polowania te nie dojdą do skutku, lub też odbędą się w ograniczonej ilości czy Biuro Polowań będzie musiało zapłacić kary umowne za niewykonanie oferty?

Polowanie te również maja odbywać się bez psów co spowoduje, że polowania będą mało efektywne co również wpłynie na realizacje planu pozyskania zwierzyny.”

 

W przypadku podobnych pytań Nadleśnictwo Krzystkowice informuję jakie jest stanowisko wobec powyższego. W tym celu zamieszczono treść pisma, które było odpowiedzią na w/w zapytanie:

 

,,W odpowiedzi na Państwa pytania związane z ogłoszonym przez  Nadleśnictwo Krzystkowice przetargiem na wykonanie polowań komercyjnych na zwierzynę łowną, w związku z występowaniem wirusa ASF w pierwszej kolejności wyjaśniam, że zgodnie z projektem umowy strony są zwolnione z odpowiedzialności za wykonanie umowy w całości lub w części jeżeli powodem tego będzie siłą wyższa. Dotyczy to oczywiście okoliczności nowych, nieznanych w chwili zawierania umowy. Tak więc wszystkie okoliczności i uwarunkowania znane stronom w chwili zawarcia umowy nie będą mogły zwolnić z tejże odpowiedzialności. Stąd przygotowując ofertę należy ze szczególną rozwagą i starannością ją formułować uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań.

Odnośnie polowań to informuję, że na dzień dzisiejszy wykonanie polowań zbiorowych bez użycia psów dopuszczone jest za zgodą Powiatowego Lekarza Weterynarii.

         Nie jest wiadome na chwilę obecną, jakie zakazy i nakazy w zakresie polowań zbiorowych zostaną utrzymane, zniesione, wprowadzone lub ulegną modyfikacji. Alternatywą w przypadku braku możliwości wykonania polowania zbiorowego dla zrealizowania umowy są polowania indywidualne.

        Zgodnie z powyższym przy składaniu ofert na polowania w sezonie 2020/2021 pod uwagę należy wziąć wyżej wymienioną sprawę.”

 

INFORMACJA

Nadleśnictwo Krzystkowice informuje, że wśród materiałów do pobrania, dotyczących składania ofert na sprzedaż polowań, umieszczony został skorygowany formularz ofertowy. Dokument ten jest już gotowy do pobrania.

 

Zmiana zaproszenia do składania ofert na sprzedaż polowań komercyjnych z dnia 17.02.2020 r. do zaproszenia z dnia 04.02.2020 r.

W związku z rozwojem sytuacji epizootycznej na terenie Województwa Lubuskiego Nadleśniczy Nadleśnictwa Krzystkowice w Nowogrodzie Bobrzańskim, zwany dalej Sprzedającym zmienia warunki zaproszenia do składania ofert na wykonanie polowań komercyjnych na zwierzynę łowną w OHZ Nadleśnictwa Krzystkowice z dnia 04.02.2020r. w ten sposób, że zmianie ulega:

 

 1. Termin składania ofert do dnia 13.03.2020r. do godziny 12:30 w siedzibie Sprzedającego, tj. Nadleśnictwo Krzystkowice; ul. Leśna 1; 66-010 Nowogród Bobrzański.
 2. Termin związania ofertą do dnia 21.04.2020r.
 3. Termin wniesienia wadium, które musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 13.03.2020r. do godziny 12:30.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03.2020r. godz. 13:00 w Biurowcu Nadleśnictwa Krzystkowice; ul. Leśna 1; 66-010 Nowogród Bobrzański; Sala Konferencyjna.

Pozostałe warunki zaproszenia do składania ofert pozostają bez zmian.

 

Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż polowań komercyjnych w sezonie łowieckim 2020/2021 z dnia 04.02.2020 r.

 1. Nadleśniczy Nadleśnictwa Krzystkowice w Nowogrodzie Bobrzańskim, zwany dalej Sprzedającym, zaprasza Biura polowań do składania ofert na wykonanie polowań komercyjnych na zwierzynę łowną w OHZ Nadleśnictwa Krzystkowice.
 2. Przedmiotem zamówienia jest komercyjne wykonywanie polowań na zwierzynę znajdującą się na liście gatunków łownych na podstawie Ustawy Prawo łowieckie z dn. 13 października 1995r. (z późniejszymi zmianami), pozyskaną na terenie obwodu łowieckiego nr 195, 167 i 183 OHZ Nadleśnictwa Krzystkowice w sezonie łowieckim 2020/21.
 3.   Oferty należy składać na pakiety łowieckie:

a) Pakiet I – obw. łow. nr 183

b)Pakiet II – obw. łow. nr 167

c) Pakiet III – obw. łow. Nr 195

       Oferty należy złożyć na formularzach ofertowych przygotowanych przez Sprzedającego  w terminie do dnia 21.02.2020r. do godziny 12:30 w siedzibie Sprzedającego, tj. Nadleśnictwo Krzystkowice; ul. Leśna 1; 66-010 Nowogród Bobrzański. Termin związania ofertą ustalono do dnia 31.03.2020r.

 1.  O zamówienie mogą się ubiegać biura polowań, które spełniają wymogi, o których mowa w art.18 ustawy z dnia 13 października 1995r. – Prawo łowieckie.
 2.  Wybór najlepszej oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium ceny – 100%, przy czym ocena ofert zostanie dokonana na podstawie  wartości jednego punktu cennika załączonego do oferty.

Minimalna wartość punktu wynosi 210,00 zł.

Wartości punktu powinny być podane po zaokrągleniu do pełnych złotych.

 1.   W przypadku złożenia przez oferentów równowartościowych ofert, dalszy wybór kupującego odbędzie się  w formie negocjacji.
 2.   W celu zabezpieczenia złożonych ofert należy złożyć wadium w pieniądzu w wysokości:

a) Pakiet I – 4 000,00 zł

b) Pakiet II – 4 000,00 zł.

c) Pakiet III – 4 000,00zł

W przypadku złożenia oferty na Pakiety I,II i III równocześnie, wysokość wadium wynosi 12 000,00 zł.

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na Rachunek bankowy Nadleśnictwa:       BOŚ SA z siedzibą w Warszawie 67 1540 1056 2105 3519 7973 0001

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert,     tj. do dnia 21.02.2020r. do godziny 12:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2020r. godz. 13:00 w Biurowcu Nadleśnictwa Krzystkowice; ul. Leśna 1; 66-010 Nowogród Bobrzański; Sala Konferencyjna.

Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów przez

Oferentów, Sprzedający przekaże do banku niezwłocznie po:

a) upływie terminu związania ofertą,

b) zawarciu umowy kupna-sprzedaży w sprawie ogłoszonego przetargu na sprzedaż polowań,

c) unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszej umowy kupna-sprzedaży,

Sprzedający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Oferenta:

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

b) który został wykluczony z postępowania,

c) którego oferta została odrzucona.

Wadium Oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz  z odsetkami w przypadku, gdy Oferent odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.

Wadium wniesione w pieniądzu, Sprzedający przechowa na rachunku bankowym  i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Oferenta.

 1.  Sprzedający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Oferentów.
 2.  Wybranemu Oferentowi, Sprzedający określi miejsce i termin podpisania umowy kupna – sprzedaży.
 3.  Jeśli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Sprzedający może wybierać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. W przypadku gdy kupujący złoży ofertę na więcej niż jeden pakiet rozliczenie będzie dokonywane osobno dla każdego pakietu.
 5. Dla każdego pakietu zostanie sporządzona osobna umowa.
 6.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informujemy, że w chwili obecnej tereny łowieckie OHZ Nadleśnictwa Krzystkowice (obw. łow. Nr 167,183, 195) objęte są obszarem zagrożonym (strefa czerwona ASF). Polowania zbiorowe mogą odbywać się bez udziału psów po uzyskaniu zgody Powiatowych Lekarzy Weterynarii, co ma związek z pojawieniem się przypadków wirusa ASF u dzików. Na chwile obecną na terenie Nadleśnictwa Krzystkowice stwierdzono 8 przypadków padłych dzików z dodatnim wynikiem ASF. Trudno jest dzisiaj przewidzieć, jak rozwinie się sytuacja epizootyczna związana z wirusem ASF. Nie jest wiadomym również jakie i kiedy związane z tym ograniczenia zostaną zniesione lub jakie i kiedy nowe ograniczenia zostaną wprowadzone. W chwili obecnej na terenach łowieckich OHZ Nadleśnictwa Krzystkowice obowiązują zasady bioasekuracji podczas wykonywania polowań w celu zapobiegania rozprzestrzenienia choroby wirusowej ASF.


Jägerei - Angebot

Für das Angebot im Bereich Jägerei zuständige Person:

Michalina Biernat
tel. +48 68 327 65 32 (wew. 29)
e-mail: Michalina.Biernat@zielonagora.lasy.gov.pl
 

.......... .......... .......... .......... .......... ..........