Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.
 
Na terenie Nadleśnictwa Krzystkowice funkcjonują  3 obwody łowieckie wyłączone z wydzierżawienia jako Ośrodek Hodowli Zwierzyny t.j. obwody nr 167, 195, 183, które zostały powołane na mocy decyzji Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 19.12.1994r., a Decyzją Ministra Klimatu i Środowiska z dn. 23.03.2022r. ponownie zostały wyłączone z wydzierżawienia i przekazane w zarząd PGL LP Nadleśnictwu Krzystkowice z dniem 1 kwietnia 2022r. na okres 10 lat.
 
Obwody OHZ nr 167, 195, 183 wchodzą w skład III Łowieckiego Rejonu Hodowlanego. 
Priorytetem prowadzonej gospodarki łowieckiej na terenie OHZ jest poprawa naturalnych warunków bytowania zwierzyny.
 
W obw. łow. nr 195 OHZ realizowany był „Program odbudowy populacji zająca w Nadleśnictwie Krzystkowice w oparciu o zwierzęta z kwaterowej hodowli w Nadleśnictwie Świebodzin na lata 2011-2014" we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie pod kierunkiem prof. dr hab. Romana Dziedzica oraz Uniwersytetem Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy pod kierunkiem dr inż. Witolda Brudnickiego.
 
Zainteresowanych proszę o zapoznanie się z naszą ofertą łowiecką. (link)