Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.
 
O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.
 
Pozyskane drewno pochodzi z:
  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.
 
Rodzaje użytkowania lasu: 
  • użytkowanie główne tj. pozyskanie drewna;
  • użytkowanie uboczne tj. pozyskanie runa leśnego, owoców, nasion, itp.;
  • użytkowanie łowieckie;
 
Zadania na lata od 2011 do 2020:
  • pozyskanie drewna w ilości nie większej niż : 1052837 m3 grubizny netto, w tym:
 
a) etat cięć w użytkowaniu rębnym 470457 m3 grubizny netto,
b) etat cięć w użytkowaniu przedrębnym – ha 21823,85  o miąższości szacunkowej 582380 m3 grubizny netto,
 
Metody pozyskania:
  • stosowanie sortymentowej metody pozyskania drewna, ze zrywką surowca środkami nasiębiernymi przy użyciu sprzętu specjalistycznego;
  • pozyskanie drewna harwesterami;
 
Na terenie Nadleśnictwa Krzystkowice obowiązuje stosowanie olejów biodegradowalnych przez wszystkich wykonawców.