Asset Publisher Asset Publisher

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ROBOTNIK LEŚNY

 1. Organizator naboru:

Nadleśnictwo Krzystkowice

ul. Leśna 1

66-010 Nowogród Bobrzański

 

 1. Wymagania formalne:

Wykształcenie min. średnie leśne.

 

 1. Wymagania dodatkowe (preferowane):
 1. Wykształcenie wyższe leśne,
 2. Doświadczenie zawodowe w leśnictwie,
 3. Znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych pakietu biurowego MS Office (Word, Excel, Outlook),
 4. Znajomość Systemu Informatycznego LP na poziomie leśnictwa „stanowisko leśniczego”,
 5. ukończony staż w rozumieniu przepisów Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego LP z dn. 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, znak sprawy GK-1103-20/12. 
 6. Kursy i szkolenia potwierdzające przygotowanie do pracy w Lasach Państwowych,
 7. Prawo jazdy kat. B.

 

 1. Oczekiwania od kandydata:
 1. Odpowiedzialność i rzetelność,
 2. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 3. Dyspozycyjność.

 

 1. Przewidywany zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Pomoc leśniczemu w wykonywaniu czynności gospodarczych, takich jak: odbiórki drewna, nadzór nad prawidłowym wykonywaniem prac zleconych zewnętrznym wykonawcom usług leśnych,
 2. Bezpośrednie wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu, które nie są zlecane całkowicie lub częściowo zewnętrznym wykonawcom usług leśnych,
 3. Szczególna dbałość o stan techniczny znajdujących się na terenie leśnictwa urządzeń z zakresu ochrony lasu, m.in.: ogrodzenia upraw leśnych, budki lęgowe dla ptaków, itp.,
 4. Wyznaczanie drzew do usunięcia w ramach zabiegów trzebieżowych, czyszczeń późnych oraz cięć sanitarno-selekcyjnych,
 5. Monitorowanie stanu zdrowotnego lasu i niezwłoczne informowanie bezpośredniego przełożonego o stwierdzonych zagrożeniach,
 6. Czynny udział w działaniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie nadleśnictwa.

 

 1. Oferujemy:

     -     zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością
           przedłużenia na czas nieokreślony, poprzedzony 3 miesięcznym okresem
           próbnym,

 • pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • dodatkowe świadczenia socjalne i zdrowotne,
 • możliwość rozwoju i szkoleń.

 

 1.   Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
 2. curriculum vitae (wraz z adresem do korespondencji, nr telefonu kontaktowego
      i adresem e-mail) opatrzony własnoręcznym podpisem,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
     zawodowe,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i uprawnieniach,
 6. oświadczenie kandydata do pracy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
     osobowych – załącznik nr 1.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
  1. Wymagane dokumenty wraz z danymi do kontaktu należy składać  w terminie do 22.12.2022 r do godz. 15.00:

 

 • osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko
    robotnika leśnego”
  , w sekretariacie Nadleśnictwa Krzystkowice ul. Leśna 1,
    66-010   Nowogród Bobrzański
 •  przesłać pocztą tradycyjną z dopiskiem „nabór na stanowisko robotnik leśny”
       
  na adres:
   Nadleśnictwo Krzystkowice ul. Leśna 1, 66-010 Nowogród
       Bobrzański,
 •   pocztą elektroniczną na adres: krzystkowice@zielonagora.lasy.gov.pl

   2. Dokumenty, które wpłyną do Nadleśnictwa Krzystkowice po ww. terminie nie
       będą rozpatrywane.

   3. W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną decyduje data wpływu
        dokumentów do sekretariatu Nadleśnictwa Krzystkowice.

 

 1.  Informacje dodatkowe:

1. Rekrutacja realizowana będzie w dwóch etapach:

 1. Weryfikacja otrzymanych dokumentów pod względem formalnym,
 2. Ocena kwalifikacji zawodowych, wiedzy i umiejętności oraz rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami (powiadomienie telefoniczne).
 1. Nadleśniczy Nadleśnictwa Krzystkowice zastrzega sobie możliwość unieważnienia rekrutacji na każdym etapie postępowania bez podania uzasadnienia.
 2. Nadleśnictwo Krzystkowice nie zwraca kandydatom poniesionych kosztów związanych z rekrutacją.
 3. Nadleśnictwo Krzystkowice informuje, że nie odsyła złożonych dokumentów. Po zakończonej rekrutacji w terminie do 30 dni kalendarzowych można odebrać złożone dokumenty rekrutacyjne. Po tym czasie złożone dokumenty będą przechowywane i usunięte, zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi PGL LP.
 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, Nadleśnictwo Krzystkowice w załączeniu zamieszcza klauzulę informacyjną o postępowaniu z danymi osobowymi uzyskanymi na potrzeby rekrutacji.