Asset Publisher Asset Publisher

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna dla budynku biurowego Nadleśnictwa Krzystkowice w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Leśna 1,    66-010 Nowogród Bobrzański.

Wejście główne tzw. „A”, do budynku Nadleśnictwa znajduje się od strony parkingu przy siedzibie Nadleśnictwa.

Pojazdy parkowane są na miejscach postojowych na placu Nadleśnictwa i nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych przez wejście „B”, bezpośrednio z poziomu chodnika, nie wymaga pochylni ani platform  dla osób niepełnosprawnych. 

Wejście „A” jak i „B”  prowadzi do przestronnego holu z bezpośrednim dostępem do sekretariatu, przy którym na ścianie umieszczona jest tablica informacyjna z lokalizacją działów funkcjonujących w strukturze organizacyjnej Nadleśnictwa. W przypadku osób niepełnosprawnych pracownik Nadleśnictwa omawia i załatwia  sprawę w pomieszczeniu sekretariatu.

Budynek posiada 3 piętra, połączone schodami szerokości 130 cm, nie jest wyposażony w windę.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Korytarze przebiegają na danym poziomie przez długość każdego  piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

Na parterze oraz na każdym piętrze,  znajdują się toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników ochrony posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.
Brak możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 68 32 76 532 lub e-mailowo na adres krzystkowice@zielonagora.lasy.gov.pl