Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie II przetargu nieograniczonego ustnego (licytacja) samochód osobowy Volkswagen T5 Caravelle

Na podstawie § 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej PGL Lasy Państwowe (DZ.U. z 1994 r. Nr 134 poz. 692 z późn. zm.), Zarządzenia nr 2 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad postępowania ze zbędnymi środkami trwałymi innymi niż budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (zn.spr.ER.234.1.2020), Decyzji nr 17 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących zbywania środków trwałych innych niż osady leśne i budynki mieszkalne w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze (znak: EI-011-03/10) oraz Zarządzenia nr 22 Nadleśniczego Nadleśnictwa Krzystkowice z dnia 19.06.2020 r. w sprawie zasad sprzedaży środków trwałych innych niż osady leśne i budynki mieszkalne oraz powołania komisji przetargowej (znak: SA.0210.1.2020) oraz w oparciu o informację z dnia 31.01.1996 r. (zn. spr. EO-MD-905-1/96) DGLP w sprawie wzorowania się i stosowania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. 1993 r. Nr 97, poz. 443 z późn. zm.) Nadleśnictwo Krzystkowice ogłasza II przetarg nieograniczony ustny (licytacja)  na sprzedaż samochodu:

 

Lp.

 

Nr inwent. 

Nazwa

Rok produkcji

Cena

wywoławcza sprzedaży (zł.) (brutto)

Wysokość wadium

(zł.)

1

741/1280

Samochód osobowy Volkswagen T5 Caravelle, o nr rej. FZI 24973, nr identy- fikacyjny VIN WV2ZZZ7HZBH069622, nr silnika CFC026262, przebieg 273 tys., pojemność 1968 cm3, 179 KM, rodzaj paliwa olej napędowy, liczba miejsc 8, rodzaj napędu 4x4.

Wyposażenie dodatkowe:

- hak holowniczy

- kpl. opon letnich Kleber 4 szt.

Stan techniczny: samochód sprawny, do wymiany turbosprężarka

2010

39 556,00

3 955,60

Sprzedawany środek można oglądać w dniu 12.04.2023 r. w godz. 8.00-14.00 w siedzibie sprzedającego, po wcześniejszym uzgodnieniu z działem administracji ( tel. 68 327 65 32).

Licytacja

1. Przetarg odbędzie się w Nadleśnictwie Krzystkowice, ul. Leśna 1,
 66-010 Nowogród Bobrzański, pok. 207w dniu 14.04.2023 r. o godz. 900, prowadzący przetarg - Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem nr 2 Nadleśniczego Nadleśnictwa Krzystkowice z dnia 05.01.2023 r.

2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia licytacji.

3. Licytacja rozpocznie się od wywołania ceny wywoławczej sprzedawanego środka  trwałego.

4. Postąpienie nie może być mniejsze niż 400,00 zł (słownie: czterysta złotych).

5. Po ustaniu postąpień po trzecim wezwaniu, prowadzący przetarg zamyka przetarg na licytowany środek trwały i udziela przybicia licytantowi, który zaofiarował najwyższą cenę nabycia. Z chwilą przybicia następuje sprzedaż środka trwałego będącego przedmiotem licytacji na rzecz nabywcy, który zaofiarował najwyższą cenę.

6. Przed rozpoczęciem licytacji, każdy uczestnik przedłoży Komisji przetargowej oświadczenie z informacją na jakie konto bankowe ma być zwrócone wadium. 

Wadium

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.
3 955,60 zł. (słownie: trzy tysięce dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 60/100) najpóźniej do dnia 12.04.2023 r.

2. Wadium należy wpłacić  na  rachunek bankowy Nadleśnictwa Krzystkowice nr konta BOŚ 67 1540 1056 2105 3519 7973 0001 z dopiskiem „Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż środka trwałego w dniu 14.04.2023 r. nazwa oraz adres oferenta”.

    Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Nadleśnictwa Krzystkowice.

3. Przed rozpoczęciem licytacji, każdy uczestnik przedłoży Komisji przetargowej oświadczenie z informacją na jakie konto bankowe ma być zwrócone wadium. 

4. Nadleśnictwo zastrzega, że wadium przepada na rzecz Nadleśnictwa, jeżeli żaden z uczestników postępowania nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

5. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie im zwrócone, a oferentowi, który wygrał przetarg zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

Pozostałe postanowienia

1. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu bez podania przyczyny.

2.Oferentom nie przysługuje prawo domagania się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu przetargowym.

3. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedawanego środka.

4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy  

    sprzedaży w terminie nie dłuższym niż 6 dni licząc od dnia udzielenia mu przybicia, jednorazowo na rachunek bankowy Nadleśnictwa Krzystkowice.

5. Nabywca, który w terminie określonym w pkt. 4 nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

6. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Koszty przygotowania do odbioru środka trwałego ponosi nabywca. Odbiór wyłącznie osobisty w siedzibie Nadleśnictwa Krzystkowice
w godzinach pracy biura.

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem przetargowym

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Krzystkowice, ul. Leśna 1, 66-010 Nowogród Bobrzański, adres e-mail: http://www.krzystkowice.zielonagora.lasy.gov.pl/; numer telefonu: 68 327 65 32
  • Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji niniejszego postępowania
  •  Nadleśnictwo Krzystkowice wyznaczyło Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawie przetwarzania Pani/Pana danych pod adresem e-mail iod@comp-net.pl ;

 Pełna treśc informacji o prztwarzaniu danych osobowych znajduje się w siedzibie Administratora oraz na jego stronie internetowej http://www.krzystkowice.zielonagora.lasy.gov.pl/ lub na stronie BIP https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_krzystkowice

Poniżej plik o ogłoszeniu oraz zdjęcia do pobrania: