Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:
  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.
Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.
 
Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.
 
Na terenie Nadleśnictwa Krzystkowice występują:
Obszary NATURA 2000 – SOOS (Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk):
  • „Mopkowy tunel koło Krzystkowic" - Kod obszaru PLH080024, pow. 48,05 ha,
  • „Dolina Dolnego Bobru" - Kod obszaru PLH080068, pow. 544,11 ha,
  • „Nowogrodzkie Przygiełkowisko" - Kod obszaru PLH080054, pow. 31,46 ha.
 
Gatunki fauny Natura 2000 (Dyrektywa Siedliskowa) w Nadleśnictwie Krzystkowice - Mopek, Traszka grzebieniasta, Trzepla zielona, Czerwończyk nieparek, Wydra, Bóbr europejski.