Projekty i fundusze Projekty i fundusze

Powrót

„Nowogrodzkie Przygiełkowisko” PLH 080054

„Nowogrodzkie Przygiełkowisko” PLH 080054

Realizacja zadania budowy drewnianej zastawki piętrzącej z możliwością regulacji poziomu , odmulenie i wyprofilowanie rowu na obszarze Natura 2000

Dla obszaru Natura 2000 Nowogrodzkie Przygiełkowisko PLH 080054 zrealizowano budowę drewnianej zastawki piętrzącej na urządzeniu melioracji wodnej z możliwością regulacji poziomu  w stosunku do dna przepustu urządzenia melioracyjnego oraz wykonano  odmulenie i wyprofilowanie przekroju podłużnego istniejącego urządzenia melioracji wodnej.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Osiągnięto cel i efekt działań ochronnych – optymalizacja uwarunkowań wodnych obszaru zgodnie z wymogami siedlisk przyrodniczych. 

Przedmiot  obszaru Natura 2000 został ochroniony t.j.:
-Siedliska 3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isopeto- nanoojuncetra,
7140 – Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio – Caricetea),
7150 – Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion.

Osiągnięto bezpośredni efekt ekologiczny – Zgodnie z Planem Zadań Ochronnych - zminimalizowano zagrożenie związane ze zmianą warunków hydrologicznych (odwodnienie i wysuszenie) obszaru na skutek długotrwałych okresów deficytu opadów atmosferycznych, a co za tym idzie, mogłoby ograniczyć możliwości rozwoju zbiorowisk roślinnych prawnie chronionych.
Jak również ograniczono wysoki poziom wód w obszarze i możliwość rozwoju niepożądanych zbiorowisk szuwarowych, które ograniczałyby potencjalną przestrzeń występowania fitocenoz siedliska 7150.
Ponadto, zastawka piętrząca przyczyni się do utworzenia siedlisk o wyższym statusie ochrony na całej powierzchni 31,26 ha „nowogrodzkiego przygiełkowiska."

Generalny efekt ekologiczny  został osiągnięty, uwarunkowania wodne obszaru są aktualnie optymalne dla siedlisk przyrodniczych Natura 2000 „Nowogrodzkie Przygiełkowisko".

Nadrzędny cel  działań  Nadleśnictwa Krzystkowice z pomocą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Zielonej Góry, jako niezbędny w zachowaniu bioróżnorodności przyrodniczej i jego ochrony został finalnie zrealizowany.