Asset Publisher Asset Publisher

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ROBOTNIK LEŚNY

OGŁOSZENIE
o naborze na stanowisko robotnik leśny.

1. Wymagane dokumenty wraz z danymi do kontaktu należy składać w terminie
do 10.03.2022 r. do godz. 15.00:
- osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko
robotnika leśnego”, w sekretariacie Nadleśnictwa Krzystkowice ul. Leśna 1,
66-010 Nowogród Bobrzański
- przesłać pocztą tradycyjną z dopiskiem „nabór na stanowisko robotnik leśny”
na adres: Nadleśnictwo Krzystkowice ul. Leśna 1, 66-010 Nowogród
Bobrzański,
- pocztą elektroniczną na adres: krzystkowice@zielonagora.lasy.gov.pl 
2. Dokumenty, które wpłyną do Nadleśnictwa Krzystkowice po ww. terminie nie
będą rozpatrywane.
3. W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną decyduje data wpływu
dokumentów do sekretariatu Nadleśnictwa Krzystkowice.

Więcej informacji do pobrania w plikach poniżej.